Grondige analyse escreener

Voorwoord
Elke sportschutter in het bezit van een machtiging voor het voorhanden hebben van vuurwapens – legale wel te verstaan – zal binnenkort geconfronteerd worden met het voortreffelijke instrument van de zogenaamde ‘e-screener’ (*). I.e. een vragenlijst op grond waarvan de computer zal berekenen, of u, nu en in de toekomst, daartoe wel geschikt en/of gerechtigd toe bent, respectievelijk zult zijn. Op de gebezigde methodiek is wel het een en ander af te dingen, derhalve bijgaand een steun in de rug bij het invullen, indachtig de oude stelregel ‘vooruit zien is weten, weten is vooruitzien’

Algemeen.
Naast de misdaden met, door en ten gevolge van verdovende middelen, zijn de misdaden met vuurwapens al jarenlang het grootste, maar niet het enige onopgeloste probleem van de overheid. Het probleem met de verdovende middelen is in zoverre terug gebracht, dat de overheid zoveel mogelijk gedoogt, en zelfs er toe over gaat om de handel zelf ter hand te nemen. Lucratief, ook voor de nooit genoeg zijnde belastinginkomsten. 

Ten aanzien van de vuurwapendelicten wordt een geheel ander beleid gehanteerd. Dat kan haast ook niet anders, want men kan inmiddels geen krant open slaan, of elke dag is er wel ergens een schietpartij te melden. In sommige wijken vliegen de kogels de goedwillende burgers zelfs geregeld om de oren. 

Het beleid is samengevat in de WWM, de Wet Wapens en Munitie. Een buitengewoon efficiënt, logisch en ijzersterk middel om de illegale vuurwapenpraktijken de kop in te drukken, namelijk het bij wet verbieden. Sinds het uitvaardigen van de eerste wapenwet, zo’n dikke 100 jaar geleden, is dit dan ook het meest effectieve middel gebleken. Ieder die een vuurwapen bezit kan op deze wijze doeltreffend onder controle worden gehouden. Dat daarbij het verschil tussen legaal en illegaal uit het oog is verloren, is minder belangrijk. Op dat gebied is de overheid zelf immers ook bepaald niet al te zuiver op de graad. 

Het meest voor de hand liggend is natuurlijk om met de hoogste prioriteit te beginnen, te weten de legale wapens. De overheid weet waar ze zitten, en wie de bezitters zijn. Eenvoudig, vraagt geen extra inspanning en mankracht. Men schat dat er zo’n 60.000 legale bezitters zijn. Het zijn weliswaar meer dan gezagsgetrouwe burgers, echter, ze moeten wel onder controle gehouden worden. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten, nietwaar? Stel dat per controle met twee man 1 uur wordt uitgetrokken, dan wordt jaarlijks 120.000 uur besteed aan controle van het legale wapenbezit. Helaas, helaas, dan blijft er geen tijd meer beschikbaar voor eventuele illegale praktijken. 

De e-screener.
Om het land nog vuurwapenveiliger maken is thans de zogenaamde e-screener in het leven geroepen. De overheid wil immers weten, of alle wapenbezitters wel goed in hun vel steken. Om de hand ook eens in eigen boezem te steken, komt bij de overheid uiteraard nooit ter sprake. Een dergelijke screener op dat niveau zou wel eens buitengewoon verbluffende resultaten kunnen geven. 

Hoe gaat zo’n screener in z’n werk? Wel, je stelt een groot aantal uitgekiende vragen op, deskundig samengesteld door een uitgebreid team van dé deskundigen die inzicht hebben in de menselijke geest, derhalve psychologen e.d. Om het voor zelfs de meest simpele korpschef eenvoudig te houden, zijn in de ontwikkelde vragenlijst slechts twee antwoorden mogelijk, ja of nee, zwart of wit. Want zo is ook in het werkelijke leven.

Om aan al die ja’s en nee’s een zekere waarde te kunnen toekennen, teneinde een oordeel over de – legale – wapenbezitter te kunnen vellen, wordt er vervolgens met de computer een rekenprogramma op losgelaten. Deftig een ‘algoritme’ genaamd, zodat dat ook voor de buitenstaander enige status geeft. Via dat zogeheten algoritme bepaalt de computer!, of u al dan niet geschikt bent, om een wapen voorhanden te mogen hebben. 

Gemakkelijk, hoeft de overheid niet zelf te denken, de computer doet het werk. En, vooral niet te vergeten, de opdrachtgever bepaalt wat er uit moet komen. 

Voor de normale, weldenkend mens – u en ik dus – zitten er aan die methodiek wel wat haken en ogen aan vast. Ik zal ze puntsgewijs met u doornemen. Aan u de eindconclusie. 

1. De samenstellers.
De lijst is samengesteld door een uitgekookt team van psychologen, psychiaters en psychopaten. Beetje flauw, maar reeds vroeger al definieerde men de psycholoog als iemand die een zwarte kat zoekt in een donkere kelder, een psychiater als iemand die een zwarte kat zoekt in een donkere kelder die er niet is, en een psychopaat als de eerste assistent van beide metiers. Maar dit is uiteraard zwaar overtrokken, en doet deze eerbiedwaardige beroepsgroep onrecht aan. Zeer zeker hebben ze zo hun verdiensten. Bewijs? 

Het zijn dezelfde soort deskundigen die al tientallen jaren vanuit de tbs-klinieken genezen moordenaars en verkrachters op de maatschappij loslaten. Remember Anne Faber. 

2. De vragenlijst.
Op grond van een aantal redelijk onnozele vragen kan blijkbaar via de computer een verband worden gelegd tussen uw geestelijke gezondheid en daaruit voortvloeiend, uw eventuele (on)geschiktheid om een vuurwapen voorhanden te mogen hebben. Knap, de wetenschap staat tegenwoordig voor niets. 

De vragen kunnen voor de eenvoud zelve alleen met ja of nee beantwoord worden. En dat is ook gelijk de grote zwakte van dit systeem. Zaken, en zeker op het gebied van gevoelens, meningen, uitingen, nee, de geaardheid zit er niet bij, vergeten?, enz. zijn nimmer zwart-wit, nimmer ja of nee. Elke nuance daartussen is mogelijk, en komt in de harde praktijk voor. 

In de eerste klas lagere school was er een spelletje ‘raad het getal’. De ene jeugdige neemt een getal in gedachten. Op grond van ja/nee vragen, wordt het getal door de andere prille opponent feilloos geraden. 

Merkwaardig? Vroeg geval van helderziendheid? Welnee, er zit gewoon een eenvoudig algoritme achter, namelijk met ja/nee het uitsluiten van de variabelen. Uw escreener werkt echt niet anders. 

De term ‘algoritme’ kom ik overigens zo op terug. Dit even terzijde. Om de nadelen van de ja/nee-methodiek of vergelijkbaar duidelijk te maken, is hierna volgend een gemotiveerde antwoordenlijst bijgevoegd. Dus niet alleen gebaseerd op een kaal ja/nee, maar wordt de keuze onderbouwd, zo die er al is. Niet altijd is zelfs in zijn uitgeklede ja/nee-eenvoud een eenduidig antwoord mogelijk. Duidelijk is dan, dat er een volledig ander beeld ontstaat dan louter op de ja/nee-basis. De hier navolgende versie schijnt de primaire versie te zijn. Nu maakt het niet zoveel uit of men de antwoorden uitbreidt, bijvoorbeeld ja/nee/geen mening, of een puntensysteem van 1 t/m 10 invoert. De kans op … wordt wat gevarieerder, net als de kans op een hoofdprijs. Het is en blijft een subjectieve methode, en zeker om te kunnen beoordelen of iemand al dan niet

geschikt is voor een vuurwapen, maar dat weet de opdrachtgever dondersgoed. De reden voor de escreener ligt veel dieper. Een ander zwak punt is dat de vragen verre van objectief zijn. De lijst is vergeven van de vragen die beginnen met ‘Vindt u …, of ‘Vindt u niet … Tja, ‘Vinden’! Ieder vindt wel wat, ook al weet men van toeten nog blazen. Nee, de politiek laten we er even buiten, dat is een bijzonder geval apart.  Het ontbreekt er in de lijst nog maar aan, dat er niet staat ‘Vindt u OOK (niet) ‘En wat vonden anderen van u?’ ‘En wat vindt u dan wel van uzelf?’ En zo kabbelt de lijst maar gezapig door. Ontbreekt op het eind de hamvraag ‘Wat ‘vindt u’ van deze infantiele lijst? ‘Vervelend?’ Die term geeft niet bepaald aan wat de gemiddelde invuller zal ‘vinden’. Voorts werken de talloze herhaalvragen voor de waarheidsbevinding van het algoritme alleen maar irritatie op. 

3. Computer en algoritme.
De uitkomst wordt niet beoordeeld door mensen met gezond verstand, gebaseerd op gedegen levenservaring, en idem mensenkennis. Nee, die wordt bepaald door de computer. 

Al sinds de uitvinding van de computer is bekend, dat uit de computer komt, wat je er in stopt. 

Logisch want een computer, de naam zegt het al, is niets anders dan een rekenmachine. Dat rekenen geschiedt middels een ingebracht algoritme. Klinkt duur, maar is niets anders dan een rekenprogramma, een rekenmodel. Met het juiste rekenprogramma, rekenmodel, of algoritme, zo u aan die term de voorkeur geeft, kan de computer eenvoudig aantonen dat de aarde bijvoorbeeld plat, of voor mijn part vierkant is. 

En heerlijk voordeel, de maker dan wel de opdrachtgever kan dus zelf bepalen wat er uit zal moeten komen. En dat is het meest benauwende en kwalijke, niemand weet, evenals bij de talloze klimaatberekeningen, wat ‘men’ er voor uw escreener zoal in heeft gestopt. 

Het woord ‘algoritme’ is etymologisch samengesteld uit een Grieks woord voor ‘getal’ en een Arabisch deel (algo-) dat een plaatsaanduiding inhoudt. Een algoritme is een uitstekend instrument in de exacte wetenschap. Daarmee kunnen bijvoorbeeld de uiterst ingewikkelde efemeriden van hemellichamen, of nog moeilijker de geodetische precessie exact berekend worden. Maar ook uw jaarlijkse belastingafdracht, mits eerlijk opgegeven; zie vraag 76.  Om een algoritme echter toe te passen op een niet-exacte wetenschap is nogal dubieus. Die niet-exacte wetenschappen laten zich immers nooit terug brengen tot binaire eenheden, of in dit geval simpele ja/nee’s. 

Indien men zulks dan toch wil hanteren, is het beter niet te spreken van ‘algoritme’, maar van ‘algolritme’. Alleen een ‘l’ meer. Ook dit woord is uit twee delen samengesteld; een Grieks deel, u kent het al, voor ‘getal’, en het Arabische woord ‘algol’. ‘Algol’ is de naam die de Arabische sterrenkundigen in de 9e eeuw of daaromtrent aan de boos fonkelende ster ß–Persei gaven, wel bekend onder de astronomen, toen en nu. Het Arabische woord ‘el ghoul’ betekent ‘de duivel’. Dus een ‘duivelse rekenmethode’. Ik stel, dat deze aangepaste term in het geval van de e-screener de lading volledig dekt. 

4. Bewaring gegevens en evaluatie.
Wat gebeurt er met al die hoogst persoonlijke gegevens van de e-screener? In het kader van de hierboven aangehaalde ja/nee-kwestie, is er althans één aan duidelijkheid niets te wensen overlatende vraag, die je alleen met ja of nee kan beantwoorden: ‘Kan men de overheid vertrouwen?’. Slechts 1 (één) antwoord is mogelijk. Motivatie volstrekt overbodig.

De ervaringen uit het verleden hebben schrijnend duidelijk gemaakt, dat de overheid nimmer garantie kan of wil geven, dat uw persoonlijk gegevens niet elders worden gebruikt, of – kwalijker – tegen u worden gebruikt.  Een negatieve uitslag van dit monstrum zou volgens zeggen aanvankelijk gebruikt worden voor een oriënterend gesprek, zoals het onder mensen met een greintje fatsoen betaamt. Maar de eerste tekenen van ‘misbruik’ van het systeem zijn al aan de dag getreden: het louter op grond van de uitslag van dit kwalijke algolritme bij volstrekt integere mensen rücksichtlos de wapens ophalen. Men lette op het Duitse woord, en de uit die tijd beladen term ‘ophalen’. 

Indien de betreffende korpschefs met voorbijgaan aan de meest elementaire beginselen van het fatsoen, zoals in een beschaafde maatschappij betamelijk is, echt niets anders te doen hebben, is het geenszins verwonderlijk, dat de kogels je nog steeds om de oren vliegen. En daar zal geen e-screener ter wereld verandering in kunnen brengen. Geen wonder dat de wakker geschrokken Tweede Kamer zich nu al hogelijk verwonderd over de gang van zaken, en stelt vragen. De invoering is overigens wel hun eigen unanieme beslissing geweest. Berouw na de zonde. Voor u Vraag 12, voor de Kamer ‘Haben wir nicht gewußt’. 

Maar het gaat veel verder. Reeds nu al gaan er stemmen op die beweren, dat het niets anders is dan een ordinaire poging om het legaal wapenbezit terug te dringen. Zie ook de laatste brief van 29 oktober 2019, bijgevoegd. En dat alles in het kader van de volledige onmacht in de bestrijding van de illegale wapens. Logisch, niet? Afijn, in de eerste beste rechtszaak die zal worden aangespannen, wordt het onding compleet van tafel geveegd. Net als in andere landen, maar de Nederlandse politiek wil steeds opnieuw het wiel uitvinden. 

Ergerlijk is ook dat je voor deze baarlijke nonsens zelf ook nog eens € 54,- moet betalen. U mag betalen voor uw eigen vonnis. Leuk handeltje, 60.000 x 54 = € 3.240.000. En wie steekt dat in zijn zak? U mag raden. 

Leidraad.
Bijgaand als leidraad een welgemeende morele steun in de rug om straks bij het invullen de juiste keuze te maken. Het is hier nog de lijst op basis van ja/nee, maar dat maakt in feite weinig uit. De vragen 64 t/m 70 ontbreken in deze lijst, maar dat waren vermoedelijk de beschamende vragen over het mes op zak contra het geweld jegens uw 6-jarig dochtertje. Het politiek-correcte antwoord – een eufemisme voor ‘notoir laf’ – is de Cohen-oplossing: ‘thee gaan drinken’. Gegarandeerd dat u een geheel ander, doch zeer beslist antwoord op een dergelijke vraag zal geven, waar geen woord Spaans bij zal zijn. 

De lijst is al vooringevuld, maar ditmaal wél met een gedegen motivatie van de antwoorden. Een kans die u voor € 54,- absoluut niet krijgt, zelfs niet in een gesprek achteraf. 

Maak u zich over uw resultaat beslist geen zorgen: dat bepaalt de computer wel voor u! 

Noot
Bij brief d.d 29 oktober 2019 heeft Grappenhuis reeds na drie weken de e-screener voor machtiginghouders uitgesteld – vanwege ‘problematiek in de uitvoeringspraktijk’. Men is nauwelijks begonnen, het gebruikelijke overheidseuvel. Het gehele proces wordt thans herzien, en oh wonder, hij wil nu eerst ook met de schietbonden gaan praten. 

Maar maak u niet al te blij, het is slechts uitstel van executie. In plaats van in drie à vier jaar, wil men nu in vijf jaar het gehele bestand aan legale wapenbezitters doorlichten. In afwachting wordt de WM-32, het beruchte gekkenlijstje, uitgebreid. Het monster is dus zeker niet van de baan. Gerefereerd wordt in de brief wederom aan Alphen. Maar wie had ook alweer tegen beter weten in een vuurwapenverlof afgegeven aan een ‘te goeder trouw’ bekend staande psychopaat? 

Als het Ministerie van Veiligheid dezelfde rabiate overijver aan de dag zou leggen ten aanzien van het illegaal vuurwapenbezit, zou het zijn naam oneindig meer eer aan doen. 

E-screener vragen 

 • 1  Heeft u veel verschillende hobby’s?
  Hangt volledig af van de werklast, vrije tijd, interessen, enz. Het feit of iemand veel of weinig hobby’s heeft, zegt dus niets over iemands intentie, karakter, gesteldheid, geaardheid – he, vergeten te vragen in de lijst? – of wat dan ook.
  Antwoord: ja of nee, maakt geen verschil.
 • 2  Neemt u de tijd om het een en ander goed te overdenken voordat u ergens aan begint?
  Een open vraag. Wat wordt bedoeld met ’ergens’? ’s Morgens opstaan? Naar je werk gaan? De auto starten? De krant lezen? Het toilet bezoeken? De tuin omspitten? Stemmen op nutteloze, incompetente politici? Domme vragenlijsten invullen? Enz.enz.enz.enz.
  Antwoord: geen ja of nee mogelijk.
 • 3  Gaat uw stemming dikwijls op en neer?
  Alleen in een zeiljacht op onrustig water. En hoe dikwijls bevindt men zich in zo’n situatie?
  Antwoord: nee.
 • 4  Heeft u ooit complimenten aangenomen voor iets waarvan u wist dat een ander het had gedaan?
  Die mogelijkheid doet zich uitsluitend zonder scrupules voor, wanneer je bij een der talloze overheidsorganen werkt.
  Antwoord: nee.
 • 5  Bent u een spraakzaam persoon?
  Tja, je zal toch hoogleraar, onderwijzer, instructeur, politicus, rechter of in een ander spraakmakend beroep doende zijn. Ben je dan ook automatisch – de politicus even daargelaten – een spraakzaam persoon?
  Antwoord: geen ja of nee mogelijk.
 • 6  Als u schulden had, zou u zich daar dan zorgen over maken?
  Het probleem van de vraag ligt in ‘als’ en ‘had’. Wat niet weet, dat niet deert. Niemand weet wat hij zal doen, wanneer hij het niet zelf aan den lijve ondervonden heeft.
  Antwoord: geen ja of nee mogelijk.
 • 7  Voelt u zich weleens ‘gewoon miserabel, zonder dat daar reden voor is?
  Over het algemeen na een kater, maar vooral telkens wanneer ene Rutte weer een of andere schitterende belofte heeft gedaan – de zoveelste – bijvoorbeeld dat we er – alweer – op vooruit gaan.
  Antwoord: ja.
 • 8  Bent u nooit zo hebberig geweest dat u zich meer toeëigende dan u toekwam?
  Vraag uitsluitend bedoeld voor de belastingambtenaar. En helaas, daar zit (niet ‘werk’) ik gelukkig niet bij.
  Antwoord: ja. Strikvraag, want de vraag is ‘nooit’.
 • 9  Doet u ’s avonds de deur zorgvuldig op slot?
  Reken maar, alvorens de overheid ook m’n laatste centjes in beslag komt nemen.
  En daar komt bij dat diezelfde overheid volstrekt niet meer in staat is om de veiligheid van de gewone burger te garanderen. Het vermoeden rijst onderhand dat de crimineel door de overheid gesponsord wordt, dan wel de hand boven het hoofd gehouden.
  Kijk slechts naar het gebrek aan compassie met de slachtoffers bij de rechtelijke macht.
  Antwoord: ja.
 • 10  Bent u een levendig persoon?
  Ik ben in staat om deze vragenlijst in te vullen, ik denk, dus ik besta, kortom ik leef.
  Antwoord: ja.
 • 11  Zou u erg van streek raken als u een kind of dier zag lijden?
  Ik raak dan niet van streek, maar neem dan deskundige en efficiënte maatregelen ter zake! Er zijn ook mensen die dan uit medelijden? en van streek? hun mobieltje pakken, mooie opnamen gaan staan maken; zo in de trant van ‘zie ‘m eens lekker verzuipen’.
  Antwoord: nee.
 • 12  Maakt u zich vaak druk over zaken die u liever niet gedaan of gezegd had?
  Kwestie van berouw. Zoals de moraaltheologie uitdrukkelijk leert, komt berouw na de zonde. Normale zaak dus. Zich achteraf druk maken, herstelt de daad of het woord niet, zet dus geen zoden aan de dijk. Ergo: zinloos.
  Antwoord: nee.
 • 13  Als u zegt iets te zullen doen, houdt u zich dan altijd aan uw belofte, ook als het u slecht uitkomt?
  Laffe vraag. Stel deze vraag eerst maar eens aan de overheid, de politiek incluis.
  Antwoord: geen ja of nee mogelijk.
 • 14  Zou u parachutespringen leuk vinden?
  Nou en of, maar dan wel vanuit een vliegtuig , en mét een parachute.
  Antwoord: ja.
 • 15  Kunt u zich meestal op een levendig feest uitleven en er geheel van genieten?
  Wat wordt verstaan onder een ‘levendig feest’? Turks toeterhuwelijk, partijbij- eenkomst van de VVD, of soortgelijke enerverende manifestaties?
  Antwoord: geen ja of nee mogelijk.
 • 16  Bent u snel geïrriteerd?
  Nou en of. Elke keer wanneer ik weer zo’n partijpolitieke blaaskaak hoor orakelen.
  Antwoord: ja.
 • 17  Hebt u iemand weleens iets verweten terwijl u zelf de schuldige was?
  Doen normale mensen niet. Is alleen bij de overheid schering en inslag. Denk aan Alphen. Politie verleent een wapenverlof aan een te goeder trouw bekend staande psychopaat, en de sportschutter krijgt de schuld, wanneer zoiets fout gaat. Maar ja, dan kan je altijd nog een e-screener invoeren. Nee, niet voor de politie: voor de sportschutter! Zie de brief d.d. 29 oktober 2019 van Grappenhuis.
  Antwoord: nee.
 • 18  Vindt u het prettig om nieuwe mensen te ontmoeten?
  Nee dank u, we hebben al genoeg criminele immigranten op onze kosten in dit land.
  Antwoord: nee.
 • 19  Vind u verzekeringsstelsel een goede zaak?
  Zeker, vooral als ze het volk tegen overheidsschade verzekeren, bijvoorbeeld tegen schade veroorzaakt door Alphen, of tegen morele en fysieke schade tengevolge van deze briljante e-screener.
  Antwoord: ja.
 • 20  Bent u nogal gauw in uw gevoelens gekwetst?
  Na drie kabinetten Rutte zijn alle menselijke gevoelens volledig uitgeblust.
  Antwoord: nee.
 • 21  Zijn al uw gewoonten goed en wenselijk?
  Strikvraag. De meeste mensen realiseren zich tenauwernood hun dagelijkse gewoonten, laat staan ‘alle’. Het vraagt bovendien een duchtige en grondige zelf- analyse om al uw gewoonten te leren kennen. Geeft soms een zeer verrassend inzicht.
  Antwoord: geen ja of nee mogelijk.
 • 22  Bent u iemand die geneigd is op de achtergrond te houden tijdens sociale evenementen (bijv. op feestjes)?
  Zogenaamde herhaalvraag ten gerieve van het algolritme. Zie vraag 15.
  Antwoord: zie vraag 15.
 • 23  Zou u het iets voor u zijn om drugs te gebruiken die een merkwaardige of gevaarlijke uitwerking kunnen hebben?
  Vreemde vraag in een land, dat internationaal steeds meer te kijk staan als narco- staat en waar wiet gelegaliseerd is. Bij nee gaat u in tegen het landsbelang als narco- staat, bij ja wordt u beticht van valse concurrentie.
  Antwoord: geen ja of nee mogelijk.
 • 24  Komt het nogal eens voor dat u schoon genoeg hebt van dingen?
  Zogenaamde herhaalvraag ten gerieve van het algolritme. Zie vraag 7. Bovendien retorische vraag binnen het kader van de huidige politiek.
  Antwoord: zie vraag 7.
 • 25  Heeft u ooit iets weggenomen van een ander, als was het maar een kleinigheid?
  Vooruit, een kleinigheid dan. Toen ik vijf jaar was heb ik de weggeworpen kauwgom van het buurmeisje weer van straat opgepikt en in de mond gestopt.
  Antwoord: ja.
 • 26  Houdt u veel van uitgaan?
  Zogenaamde herhaalvraag ten gerieve van het algolritme.
  Zie vragen 15 en 22.
 • 27  Vindt u het leuk de mensen waarvan u houdt te kwetsen?
  Vraag uitsluitend voor notoire sadisten. Advies: nee, tenzij … Antwoord: nee.
 • 28  Wordt u vaak gekweld door schuldgevoelens?
  Zogenaamde herhaalvraag ten gerieve van het algolritme.
  Zie vragen 12 en 17. Bovendien is mijn geweten zuiver, ik gebruik het nooit. Nee, nee, ik ben geen politicus.
  Antwoord: nee
 • 29  Praat u weleens over dingen waar u niets van afweet?
  In dit land in alle kringen algemeen usance, met name onder de klimaatnapraters; en het Ministerie van J&V is geen haar beter. Ik ga met de domme massa mee.
  Antwoord: ja.
 • 30  Vindt u lezen fijner dan mensen ontmoeten?
  Strikvraag, zeker voor de jongeren onder ons. Die kunnen nauwelijks nog lezen, tenzij in jipjanneke-taal op hun i-podjes. En wat is tegenwoordig dan nog de charme van mensen ontmoeten? De meesten zijn onderhand crimineel.
  Antwoord: ja (vooral op i-podjes).
 • 31  Heeft u vijanden die u kwaad willen doen?
  Nou en of. De Belastingdienst, CIBJ, de Bureaucratie, Brussel met z’n stikregeltjes, de e-screeners, enz. Kortom ik – en velen me tmij – stikken van de kwaadwillende en perverse vijanden.
  Antwoord: ja.
 • 32  Vindt uzelf een zenuwachtig (nerveus, gespannen) iemand?
  Krakkemikkig Nederlands. Ik heb mezelf nog niet gevonden, laat staan nerveus of gespannen.
  Antwoord: nee.
 • 33  Verontschuldigt u zich altijd als u onbeleefd bent geweest?
  Hangt er vanaf, hoe groot de andere partij is. Wie weet trouwens tegenwoordig nog wat het vage begrip ‘beleefd’ inhoudt, wanneer onbeleefd de gangbare praktijk is?
  Antwoord: nee.
 • 34  Heeft u veel vrienden?
  Een zelfbewust persoon heeft geen vrienden nodig.
  Antwoord: nee.
 • 35  Houdt u van grappen die mensen soms echt pijn kunnen doen?
  Nou en of, vooral over onze welbeminde medelanders.
  Antwoord: ja.
 • 36  Vindt u uzelf een piekeraar (tobber)?
  Ik ben niet gewend mezelf psycho te analyseren. Ook geen enkele interesse voor, ik heb echt wel wat beters te doen. Dat laat ik volgaarne aan het algolritme van de e-screener over.
  Antwoord: nee.
 • 37  Deed u als kind direct datgene wat u werd opgedragen zonder te mopperen?
  Vraag uit het schimmenrijk van de kinderpsycholoog. Het eerste kind dat zoiets doet moet nog geboren worden. Nu ja, in de 19e eeuw had je de veel gesmade ‘Braven Hendrik’. Goeie, ouwe Hildebrandt schreef er nog iets heel leuks over. Iets met blauwe ogen slaan en zo. Maar ja , Hildebrandt zou voor deze ‘tes’t zeker gezakt zijn. Antwoord: nee.
 • 38  Zou u zichzelf zorgeloos willen noemen?
  Weer zo’n algolritme controlevraag.
  Antwoord: zie diverse andere vragen
 • 39  Vindt u goede manieren en netheid belangrijk?
  In deze corrupte en vervuilende maatschappij?
  Antwoord: nee.
 • 40  Maakt u zich zorgen over vreselijke dingen die zouden kunnen gebeuren?
  Nou en of. Met name over het volgende bericht vanuit de Rutte-kuil dat we er alweer op vooruit zullen gaan.
  Antwoord: ja.
 • 41  Heeft u ooit iets van iemand anders verloren of stuk gemaakt?
  Zeker. Toen ik drie was het speelgoedbeertje van mijn kleine broertje. Foei, hij huilde tranen met tuiten. Ik heb er nog bittere spijt van. Bijna en trauma van opgelopen.
  Antwoord: ja.
 • 42  Bent u degenen die meestal het initiatief neemt bij het maken van nieuwe vrienden?
  Weer zo’n algolritme controlevraag. Zie vraag 34.
  Antwoord: zie vraag 34.
 • 43  Kunt u zich gemakkelijk verplaatsen in de gevoelens van een ander als die aan u zijn zorgen verteld?
  Zinloos, men kan beter zorgvuldig luisteren. Zoals de volksmond zegt, een gewillig oor lenen en morele dan wel fysieke steun geven. Dát willen mensen die met hun zorgen bij je komen. Medelijden zit niemand op te wachten.
  Antwoord: nee.
 • 44  Vindt u uzelf een gespannen persoon.
  Weer zo’n algolritme controlevraag. Zie vraag 32, 36, 38, 40 enz..
  Antwoord: zie de betreffende vragen.
 • 45  Gooit u papierafval op de grond als er geen prullenbak in de buurt is?
  Nee nooit, dat stuur ik per post (zonder postzegel) op naar de Gemeente, die immers voor voldoende prullenbakken zorg moet dragen.
  Antwoord: nee.
 • 46  Bent u meestal stil als u in een gezelschap bent?
  Weer zo’n algolritme controlevraag. Bovendien wat voor gezelschap? Het lokale damestheekransje, of de bijeenkomst van ons groene verlepte klaverblaadje? Zoek het nu maar zelf uit.
  Antwoord: zie de betreffende vragen.
 • 47  Vindt u dat het huwelijk een ouderwetse zaak is die net zo goed kan worden afgeschaft?
  Dat is niet aan mij om te vinden, maar aan degenen die zulks persoonlijk aangaan!
  Antwoord: nee.
 • 48  Heeft u af en toe medelijden met uzelf?
  Ja, maar uitsluitend toen ik deze stompzinnige vragen aan het beantwoorden was.
  Antwoord: ja.
 • 49  Schept u weleens een beetje op?
  Nou en of, laatst nog toen ik het zand in de tuin aan het opscheppen was, een hele opper zelfs.
  Antwoord: ja.
 • 50  Kunt u gemakkelijk wat leven in een nogal saai feestje brengen?
  Weer zo’n algolritme feestcontrolevraag. De vraagsteller heeft blijkbaar wat met feestjes. Hangt zelf zeker vaak de clown of gewoon de hansworst uit?
  Antwoord: zie alle andere vragen over die feestjes.
 • 51  Ergert u zich aan mensen die voorzichtig rijden?
  Nou en of. Die zijn een gevaar op de weg. Moest bij wet verboden worden.
  Antwoord: ja.
 • 52  Maakt u zich zorgen over uw gezondheid?
  Gaat u geen flikker aan. Bespreek ik wel met mijn eigen dokter.
  Antwoord: geen
 • 53  Heeft uw wel eens iets slechts of gemeens verteld over een ander?
  Breek me de bek niet open over de politiek.
  Antwoord: ja.
 • 54  Vind u het leuk moppen en grappige voorvallen te vertellen aan uw vrienden?
  1. Ik heb geen vrienden, zie onder andere vraag 34, en ik vertel liever nare voorvallen of smerige moppen.
  Antwoord: nee.
 • 55  Smaken de meeste dingen voor u gelijk?
  Weet niet, ik proef nooit aan dingen.
  Antwoord: geen. 
 • 56  Mokt u weleens?
  Nou en of, een goeie mok koffie gaat er altijd wel in.
  Antwoord voor koffieleuten : ja
  Antwoord voor fervente theedrinkers: nee.
 • 57  Was u als kind weleens brutaal tegen uw ouders?
  Algoritmiek. Zie vraag 37.
  Antwoord: zie vraag 37.
 • 58  Vindt u het prettig om in contact met mensen te komen?
  Die herhaling begint nu echt vervelend te worden. Zeker bedoeld voor mensen met een kort geheugen. Om beginnende dementie te algolritmeren?
  Antwoord: zie andere vragen over hetzelfde onderwerp.
 • 59  Stoort het u zeer, als u weet dat u in uw werk fouten hebt begaan?
  Welnee, bovendien werk ik niet, en tenslotte hebben we ook nog vraag 4, 8 en 17.
  Antwoord: nee.
 • 60  Lijdt u aan slapeloosheid?
  Tegenwoordig overdag, en vroeger idem in het ambtelijk leven op kantoor wanneer het op zaal te rumoerig was.
  Antwoord: ja.
 • 61  Wast u altijd uw handen voor een maaltijd?
  Nee, maar wel na toiletbezoek, en als ik mensen een hand heb gegeven. Ik tel dan wel m’n vingers na.
  Antwoord: nee.
 • 62  Heeft u altijd een ‘antwoord klaar’ als mensen tegen u praten?
  Als mensen tegen mij praten ben ik gewend attent te luisteren, zonder m’n eigen mening er tussen in of boven op te willen gooien.
  Antwoord: nee.
 • 63  Vindt u het prettig om ruim op tijd op een afspraak te verschijnen?
  Prettig niet, maar wel attent.
  Antwoord: nee.
 • 71  Zijn er meerdere mensen die steeds proberen u te ontlopen?
  Gelukkig wel.
  Antwoord: ja.
 • 72  Maakt u zich vaak zorgen over uw uiterlijk?
  Echte schoonheid zit van binnen. Alleen oppervlakkige mensen kijken naar de ijdele buitenkant.
  Antwoord: nee.
 • 73  Bent u, zelfs tegen onaardige mensen, altijd beleefd?
  Onaardige mensen ontloop ik, in het verlengde van vraag 71.
  Antwoord: nee.
 • 74  Vindt u dat mensen teveel bezig zijn met het zeker stellen van hun toekomst door zich te verzekeren en geld te sparen?
  Strikvraag. Zie vraag 19. En sparen heeft geen zin; de belastingdienst pikt toch alles in (o.a. 4% vermogensbelasting), en de banken geven geen rente. Bovendien moeten de mensen zelf weten waar ze zich mee bezig houden. Ik vind dus niets, ook niet als ik ga zoeken, tenzij ik weet waar ik ’t verloren heb.
  Antwoord: nee.
 • 75  Heeft u ooit gewenst dat u dood was?
  Nee, maar anderen wel.
  Antwoord: nee.
 • 76  Zoudt u de belasting ontduiken als u er zeker van was dat dat nooit achterhaald zou worden?
  Nou en of, reken maar, net als elke weldenkende Nederlander, dus diegenen met een sprankje gezond verstand. Onze Roverheid rooft al genoeg van de gewone man, en geeft ook nog eens vele miljoenen van ons zuur verdiende geld uit aan allerlei onzin- of geflipte projecten én ongewenste vreemdelingen.
  Eerlijke mensen worden gewoon genaaid.
  Antwoord: driewerf ja.
 • 77  Kunt u een feest op gang brengen?
  Schei toch eens uit met dat gezeik over die feesten. Hebben jullie niks anders aan de stompzinnige botte psychologische kop?
  Antwoord: geen
 • 78  Probeert u niet onbeschoft tegen anderen te zijn?
  In tegendeel: juist wel.
  Antwoord: nee, want dat probeer ik ‘niet’.
 • 79  Als u in een pijnlijke situatie bent geweest, zit dat u dan nog lang dwars?
  Hangt er geheel van af waar de pijn zit, en hoe lang het genezingsproces duurt.
  Antwoord: geen.
 • 80  Heeft u er ooit op gestaan uw eigen gang te willen gaan?
  Niet ooit, ik ga altijd mijn eigen gang.
  Antwoord: nee.
 • 81  Komt u vaak op het laatste nippertje als u met de trein reist?
  Ik reis nooit met de trein.
  Antwoord: nee.
 • 82  Lijdt u aan nervositeit?
  Medische vraag. Weet niet, zal het mijn dokter voorleggen. Zie ook vraag 32.
  Antwoord: geen.
 • 83  Heeft u ooit iets gezegd om iemand te kwetsen?
  Alweer. Zie vragen 27 en 53. Vertrouwen jullie je eigen vragen niet?
  Antwoord: geen.
 • 84  Vind u het naar om in gezelschap te zijn, waarin men onschuldige grappen met elkaar maakt?
  Ik zou niet weten wat daar naar aan zou moeten zijn.
  Antwoord: nee.
 • 85  Breken uw vriendschappen gemakkelijk af zonder dat het uw schuld is?
  Gelukkig niet. Ik heb geen vrienden. Zie alle vorige vragen over dat onderwerp.
  Antwoord: nee.
 • 86  Voelt u zich vaak eenzaam?
  Zou ‘t niet weten.
  Antwoord: geen.
 • 87  Zijn uw daden altijd in overeenstemming met uw woorden?
  Gaan we weer. Zie vraag 13. Neem de overheid in deze maar als lichtend voorbeeld.
  Antwoord: zie bijvoorbeeld vraag 13.
 • 88  Vindt u het af en toe leuk om dieren te plagen?
  Dat vind ik nooit leuk en ik haat degenen die het doen. Als ik een vuurwapen had zou ik ze gewoon voor de donder schieten. ‘Had’, want de politie haalt alles 5
  seconden na beëindiging van deze sublieme vragenlijst op – wederrechtelijk, dat wel, maar daar zal niemand van de overheid wakker van liggen. net als in ‘40 – ’45. Maar geen nood, ik heb nog een fantastisch broodmes. Kunnen jullie vast een vragenlijst gaan verzinnen voor moeder de huisvrouw.
  O nee, sorry, helemaal vergeten, dat bepaalt de computer op basis van het algolritme. Aha, dierenbeulen opgepast!
  Antwoord: geen
 • 89  Bent u gauw gekwetst als anderen opmerkingen maken over u of over het werk dat u doet?
  1. Ik doe geen werk, en 2. Ze kunnen beter over me lullen, dan van me vreten.
  Antwoord: nee.
 • 90  Vinden anderen u een levendig persoon?
  Vraag dat aan anderen. Ik weet het niet.
  Antwoord: geen.
 • 91  Bent u ooit te laat op uw werk of op een afspraak gekomen?
  Nee, en ik vind het ook niet prettig, vraag 63, om op tijd te verschijnen, en ik lieg ook nooit.
  Antwoord: nee.
 • 92  Vindt u het prettig om veel drukte en opwinding om u heen te hebben?
  Mijn gevoel voor ‘pret’ ligt op een volstrekt ander niveau dan de simpele vragensteller zich ook maar in enigermate voor zou kunnen stellen.
  Antwoord: nee. 
 • 93  Zou u willen dat anderen bang voor u zijn?
  Zijn ze al.
  Antwoord: geen.
 • 94  Barst u soms van de energie en bent u dan weer ontzettend lui?
  Spijt me, zit niet in de politiek.
  Antwoord: geen.
 • 95  Stelt u soms dingen uit tot morgen terwijl u ze vandaag eigenlijk zou moeten doen?
  Jawel, en wat is daar mis mee? Niemand dwingt me.
  Antwoord: ja.
 • 96  Vinden anderen u een levendig persoon?
  We blijven zeuren, nietwaar. Zie vraag 90. Zeker weer last van ’t algolritme, zogenaamd algoritmus, een zeer ernstige aandoening van de hersenen. Vraag ’t aan anderen.
  Antwoord: geen.
 • 97  Vertelt men u veel leugens?
  Geen flauw idee, en dat interesseert me ook niet. Ik ben niet geïnteresseerd in andermans meningen, gelogen of niet. Alleen van overheid en politiek is algemeen bekend dat ze bij voortduring liegen, dus waar zou ik me druk over maken.
  Ik luister, en ‘t gaat ene oor in, ander oor uit; je denk toch zeker niet dat ik elk praatje op waarheid ga controleren.
  Antwoord: geen.
 • 98  Bent u licht geraakt over sommige dingen?
  Absoluut niet. Ik zorg altijd voor voldoende vuurdekking, met name dekking in de rug, dan kunnen ze me niet zo gauw raken.
  Antwoord: nee.
 • 99  Bent u altijd bereid een gemaakte fout toe te geven?
  Kom zeg, ik ben daar belazerd. Van de overheid, ons lichtend voorbeeld, wel eens een fout hebben horen toegeven? Srebrenica bijvoorbeeld, of – weer actueel – de beruchte vuurwerkramp en de vele, vele, vele andere ‘affaires’?
  Antwoord: nee.
 • 100  Zou u medelijden hebben met een dier dat in een val zit?
  Daar heb ik geen medelijden mee. Dat dier bevrijd ik. En als ik er achter kom wie het gedaan heeft, sla ik hem de hersenen in. Heb ik geen vuurwapen bij nodig.
  En wat gaan jullie ,Ministerie van Veiligheid nu doen? Direct mijn knuppel in beslag nemen? Of eerst een schofterig duur betaalde commissie van zeven jaar in het leven roepen om in dier voege een alternatieve e-screener in het leven te roepen?.
  O nee, neem me niet kwalijk, bepaalt de computer.
  Antwoord: nee.
 • 101  Vond u het vervelend om deze lijst in te vullen?
  Ach welnee, dat vond ik helemaal niet vervelend. Ik vond het uitermate genant en een buitengewoon flagrante en grove schending van de wet op de privacy van deze infantiele vragenlijst.
  Antwoord: nee.
 • 102  Denkt u dat er ook maar enigerlei verband is tussen uw – al dan niet – affiniteit met feestjes, leugens, meningen, enz.enz. en uw geschiktheid om een vuurwapen voorhanden te hebben?
  Antwoord: ????
 • 103  Zou er echt iemand rondlopen in dit land – althans met enigszins gezond verstand – die denkt dat met deze lijst er nimmer meer incidenten zullen voorkomen, en het land echt veilig wordt?
  Antwoord: ????
 • 104  Ruimte, vele A4’s, voor nog veel meer gerede twijfels:

Prof. dr. em. H. Zondervan.

Deel dit artikel via:

Eerste slachtoffers e-screener al gemeld
Loading Likes...

Geef een reactie